Відповідно до пунктів 9 та 13 статті 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку у свому Рішенні від 31.03.2011 за N 376 вирішила:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів, що додається.

2. У заголовку та пунктах 1, 3 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.07.2003 N 302 “Про затвердження Правил проведення перевірок діяльності емітентів та саморегулівних організацій на ринку цінних паперів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2003 за N 658/7979, слова “емітентів та” виключити.

3. У заголовку та тексті Правил проведення перевірок діяльності емітентів та саморегулівних організацій на ринку цінних паперів, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.07.2003 N 302, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30.07.2003 за N 658/7979, слова “емітент та”, “емітент або”, “емітент” у відповідних числах та відмінках, а також слова “Розмір статутного фонду емітента*”, “Сплата статутного фонду емітента*”, “Відомості про здійснені випуски емітентом цінних паперів та їх реєстрацію*”, “* Дані тільки для емітентів” виключити.

4. Департаменту з питань контрольно-правової роботи (Є.Воропаєв) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії, організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв’язків (Н.Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

ПОРЯДОК
проведення перевірок діяльності
емітентів цінних паперів

 1. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює єдиний механізм проведення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Орган контролю) перевірок діяльності емітентів цінних паперів з питань дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства шляхом проведення планових та позапланових виїзних і безвиїзних перевірок.

Місцем проведення перевірки є приміщення емітента за його місцезнаходженням та/або приміщення Органу контролю.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у законодавстві.

 1. Організація проведення перевірок

1. Підставою для проведення Органом контролю планової перевірки емітента є включення його до плану-графіка проведення перевірок на відповідний квартал. План-графік затверджується наказом Голови Органу контролю або особою, яка виконує його обов’язки.

Планові перевірки проводяться Органом контролю не частіше одного разу на календарний рік.

Планова перевірка проводиться за весь або певний період діяльності емітента.

Про проведення планової перевірки емітент повинен бути попередньо письмово повідомлений Органом контролю не менше ніж за десять календарних днів до початку її проведення.

2. Позапланова перевірка передбачає незаплановану Органом контролю перевірку діяльності емітента протягом встановленого періоду за окремими питаннями.

Позапланові перевірки можуть проводитися Органом контролю за наявності хоча б однієї з таких підстав:

письмове повідомлення про ознаки порушення законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства;

подання емітентом до Органу контролю заяви про скасування реєстрації випуску цінних паперів;

за ініціативою Органу контролю у разі безпосереднього виявлення ознак порушення емітентом вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства;

виявлення Органом контролю нових документів (обставин), що не були та не могли бути відомі під час проведення попередньої перевірки;

винесення постанови уповноваженою особою Органу контролю про зупинення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів з метою проведення додаткової перевірки.

Позапланова перевірка може бути виїзною або безвиїзною. Порядок проведення позапланової безвиїзної перевірки та оформлення її результатів встановлені розділом VII цього Порядку.

3. Планові та позапланові перевірки проводяться в робочий час емітента, що встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

За письмовим погодженням керівника емітента (особи, яка виконує його обов’язки) перевірка може проводитись у неробочі дні або в позаробочий час емітента.

3.1. Для проведення перевірки Органом контролю утворюється робоча група у складі керівника та членів робочої групи (далі – робоча група). Керівнику робочої групи видається доручення на проведення перевірки (далі – доручення) в двох примірниках (додаток 1).

Доручення видається такими уповноваженими особами Органу контролю:

Головою Органу контролю чи особою, яка виконує його обов’язки, – у разі створення робочої групи, до складу якої входять працівники центрального апарату Органу контролю, або у разі створення робочої групи, до складу якої одночасно входять працівники центрального апарату Органу контролю і територіального(их) органу(ів) Органу контролю або працівники різних територіальних органів Органу контролю;

начальником територіального органу Органу контролю чи особою, яка виконує його обов’язки, – у разі створення робочої групи, до складу якої входять працівники відповідного територіального органу Органу контролю.

3.2. Мінімальний склад робочої групи має становити дві особи.

3.3. Особа не може бути включена до складу робочої групи у разі наявності конфлікту

інтересів.

Особа, яку включають до складу робочої групи, повинна письмово повідомити уповноважену особу Органу контролю, яка видає доручення на проведення перевірки, про наявність конфлікту інтересів.

3.4. У разі якщо до робочої групи включено особу, яка згідно з підпунктом 3.3 цього пункту не може бути включена до складу робочої групи, така особа має бути виключена зі складу робочої групи із дотриманням вимоги, передбаченої підпунктом 3.2 цього пункту.

4. Облік виданих письмових доручень ведеться Органом контролю за місцем їх видачі та реєструється в Журналі обліку доручень на проведення перевірок (додаток 2).

5. Доручення видається на строк не більше ніж 30 робочих днів.

Перевірка може бути закінчена раніше строку, вказаного у дорученні.

Строк перевірки може бути продовжений уповноваженою особою Органу контролю, яка надала доручення, за обґрунтованим письмовим зверненням керівника робочої групи, але не більше ніж на 15 робочих днів.

Перевірка вважається розпочатою з дати отримання другого примірника доручення керівником емітента (особою, яка виконує його обов’язки). Про отримання другого примірника доручення керівник ліцензіата (особа, яка виконує його обов’язки) власноруч робить відмітку на першому примірнику доручення. Керівник емітента (особа, яка виконує його обов’язки) зобов’язаний підтвердити свої повноваження.

У разі неможливості надати другий примірник доручення керівнику емітента або особі, яка виконує його обов’язки (відпустка, відрядження, хвороба тощо), він надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

У такому випадку перевірка вважається розпочатою з дати отримання Органом контролю повідомлення про отримання емітентом доручення, надісланого рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

 1. Права та обов’язки робочої групи

1. Робоча група при проведенні перевірки на підставі доручення має право:

безперешкодно входити до приміщень емітента за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати документи (належним чином засвідчені копії), виписки, витяги з документів, які необхідні робочій групі при проведенні перевірки, та іншу інформацію у зв’язку з реалізацією своїх повноважень щодо проведення перевірки;

вимагати у посадових осіб емітента (уповноважених осіб емітента) надання письмових пояснень;

вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факти порушення вимог законодавства;

у разі виявлення порушень вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства виносити розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери;

складати протоколи про адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів;

залучати за погодженням з відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами та об’єднаннями їх спеціалістів, депутатів місцевих рад (за їх згодою) для проведення перевірок;

у разі якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров’ю або майну робочої групи, звертатися до правоохоронних органів для вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки;

у разі недопускання до проведення перевірки, застосування щодо робочої групи насильства звернутися до органів внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства.

2. Робоча група при проведенні перевірки зобов’язана:

вручити керівнику емітента (особі, яка виконує його обов’язки) другий примірник доручення;

усно повідомити посадову особу емітента (уповноважену особу емітента) про права, обов’язки та повноваження робочої групи, про причину перевірки, права, обов’язки та відповідальність емітента;

надавати письмові запити про надання документів, необхідних для проведення перевірки (додаток 3), із зазначенням часу та дати їх надання;

скласти Акт про відмову емітента в проведенні перевірки (додаток 4) у разі:

недопускання робочої групи до приміщень емітента;

відмови керівника емітента (особи, яка виконує його обов’язки) поставити на першому примірнику доручення підпис та/або зазначити прізвище, ініціали, посаду, дату отримання другого примірника доручення;

відмови керівника емітента (особи, яка виконує його обов’язки) повернути перший примірник доручення;

відмови (ухилення) керівника емітента (особи, яка виконує його обов’язки) отримати другий примірник доручення;

відмови (ухилення) посадової особи емітента (уповноваженої особи емітента) у наданні емітентом документів, необхідних для проведення перевірки.

3. У разі відсутності емітента за місцезнаходженням робоча група складає Акт про відсутність емітента за місцезнаходженням (додаток 5).

4. Робоча група під час проведення перевірки несе відповідальність згідно із законом.

 1. Права та обов’язки емітента, його посадових осіб

1. Посадові особи емітента (уповноважені особи емітента) під час проведення перевірки мають право отримувати від робочої групи інформацію про:

порядок проведення перевірки;

права та обов’язки робочої групи;

права та обов’язки посадових осіб емітента (уповноважених осіб емітента).

2. Посадові особи емітента (уповноважені особи емітента) під час проведення перевірки зобов’язані:

допустити робочу групу до приміщень емітента за його місцезнаходженням;

забезпечити робочу групу робочим місцем для проведення перевірки;

своєчасно надавати робочій групі документи, копії документів, виписки, витяги з документів та іншу інформацію у терміни, встановлені письмовими запитами про надання документів, необхідних для проведення перевірки. Документи на ці запити надаються керівнику робочої групи із супровідним листом із зазначенням переліку наданих документів та дати їх надання;

надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;

надати документи, що вилучаються, та підписати протокол вилучення документів;

підписати та скріпити печаткою емітента роздруковану форму електронного документа або підписати Акт огляду електронного документа (додаток 6).

3. Керівник емітента (уповноважена особа емітента) може оскаржити дії робочої групи відповідно до закону. Подання скарги не зупиняє проведення перевірки.

 1. Порядок проведення перевірки та оформлення результатів

 1. Під час проведення перевірки робоча група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи, які стосуються виконання емітентом вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства.

2. У разі існування документа в електронній формі, за умови, що даний документ створений емітентом, емітент повинен його роздрукувати та надати робочій групі. Роздрукована форма електронного документа перед наданням робочій групі повинна бути засвідчена підписом посадової особи (уповноваженої особи емітента) та скріплена печаткою емітента.

У разі неможливості з технічних причин роздрукувати форму електронного документа робоча група складає Акт огляду електронного документа, виведеного на екран монітора, який засвідчується підписом посадової особи (уповноваженої особи емітента).
3. За результатами перевірки емітента робоча група складає у двох примірниках Акт планової/позапланової перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства (далі – Акт перевірки) за формою, встановленою у додатку 7 до цього Порядку, який підписують керівник та члени робочої групи не пізніше дати закінчення терміну дії доручення на проведення перевірки. Другий примірник Акта перевірки під особистий підпис вручається керівнику емітента або уповноваженій особі емітента за місцем проведення перевірки.

Перший примірник Акта перевірки зберігається в Органі контролю. Сторінки Акта перевірки нумеруються та підписуються робочою групою.

4. До примірника Акта перевірки, який зберігається в Органі контролю, обов’язково додаються копії документів згідно з переліком, зазначеним в Акті перевірки.
5. Не допускається викладати в Акті перевірки припущення та факти, не підтверджені документами.
6. В Акті перевірки викладаються всі виявлені під час перевірки обставини та порушення в діяльності емітента.

У разі усунення емітентом під час проведення перевірки виявлених робочою групою порушень та недоліків у діяльності емітента про це робляться відповідні записи в Акті перевірки.
7. Будь-які виправлення та доповнення в Акті перевірки після його підписання робочою групою не допускаються. Про виявлення описок після підписання Акта перевірки емітент повідомляється письмово.

8. У разі ненадання емітентом, що перевіряється, документів, необхідних для проведення перевірки, за наявності причин (втрата, вилучення документів тощо) в Акті перевірки робиться запис про це із зазначенням причин. У такому випадку до Акта перевірки мають бути додані письмові пояснення посадової особи емітента (уповноваженої особи емітента) щодо причин ненадання документів, необхідних для проведення перевірки. Крім того, до Акта перевірки мають бути додані документи (належним чином завірені копії документів), що підтверджують причини відсутності документів.
9. У разі вилучення у встановленому законодавством порядку під час проведення перевірки документів, які підтверджують факти порушення вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства, до Акта перевірки додається протокол вилучення документів (далі – Протокол вилучення документів) (додаток 8).

10. У разі відмови керівника емітента (уповноваженої особи емітента) підписати перший примірник Акта перевірки та отримати другий примірник Акта перевірки або неявки керівника емітента (уповноваженої особи емітента) для підписання першого примірника Акта перевірки та отримання другого примірника Акта перевірки керівник робочої групи робить про це відповідний запис у двох примірниках Акта перевірки в місці, визначеному для підпису представником емітента. Протягом п’яти робочих днів другий примірник Акта перевірки направляється емітенту рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

11. Зауваження до Акта перевірки можуть надаватися керівником емітента (уповноваженою особою емітента) протягом трьох робочих днів з дати отримання другого примірника Акта перевірки.

 1. Порядок вилучення документів під час перевірки та роботи з ними
 2. Керівник робочої групи під час перевірки емітента має право вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факти порушення вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства.
 3. Вилучення документів, проведене керівником робочої групи, оформлюється Протоколом вилучення документів (додаток 8), у якому зазначаються дата його складання, прізвище та посада особи, яка провела вилучення, повний перелік вилучених документів та день, у який ці документи мають бути повернені.
  1. Копія Протоколу вилучення документів надається посадовій особі емітента (уповноваженій особі емітента), про що на ньому посадовою особою емітента (уповноваженою особою емітента) робиться відповідний напис із зазначенням дати отримання зазначеної копії.
  2. У разі відмови посадової особи емітента (уповноваженої особи емітента) вчинити напис про отримання копії Протоколу вилучення документів керівник робочої групи робить відповідний запис про це в Протоколі вилучення документів.

5. Кожне виправлення, підчистка, нерозбірливий запис, нечіткий відбиток печатки на документах, які вилучаються, повинні бути відображені в Протоколі вилучення документів.
6. Контроль за зберіганням та використанням за призначенням в Органі контролю документів, які були вилучені під час перевірки, покладений на керівника робочої групи. Забороняється робити будь-які дії, які можуть спричинити пошкодження або зміну змісту документа, який вилучено.

7. Керівник робочої групи під час роботи з вилученими документами має право:

робити копії вилучених документів;

за потреби залучати до роботи з вилученими документами інших працівників Органу контролю, спеціалістів інших установ (за їх згодою).

8. Відлік триденного строку вилучення документів починається з наступного дня за днем їх вилучення.

9. Про повернення вилучених документів посадовою особою емітента (уповноваженою особою емітента) робиться відповідний запис у Протоколі вилучення документів.

10. У разі відмови посадової особи емітента (уповноваженої особи емітента) вчасно прийняти вилучені документи керівник робочої групи складає Акт про відмову емітента у прийнятті вилучених документів (додаток 9), а вилучені документи та копію Акта про відмову емітента у прийнятті вилучених документів протягом п’яти робочих днів з дати складання цього Акта направляє емітенту рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

 1. Порядок проведення позапланової безвиїзної перевірки та оформлення
  її результатів

 1. Позаплановою безвиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні Органу контролю на підставі отриманих від емітента документів та пояснень без виходу за місцезнаходженням емітента.
 2. Позапланова безвиїзна перевірка здійснюється за письмовим дорученням на проведення позапланової безвиїзної перевірки Голови Органу контролю або начальника територіального органу Органу контролю (додаток 10).
 3. Для проведення позапланової безвиїзної перевірки створюється робоча група. Робоча група може складатися з однієї особи.

4. Для одержання від емітента пояснень та/або документів, які необхідні для проведення позапланової безвиїзної перевірки, на адресу емітента надсилається письмовий запит за формою, встановленою у додатку 11 до цього Порядку, з вимогою надання відповідних документів. Повідомлення про проведення позапланової безвиїзної перевірки та підстави її проведення зазначаються у запиті, який надсилається емітенту у п’ятиденний строк з дати підписання доручення.

Емітент зобов’язаний у визначений у запиті строк подати Органу контролю всі перелічені в запиті документи або їх копії, засвідчені емітентом.

У разі неможливості надати необхідні документи емітент зазначає причини їх неподання.
5. За результатами проведення позапланової безвиїзної перевірки складається Акт про результати позапланової безвиїзної перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства за формою, встановленою в додатку 12 до цього Порядку (далі – Акт про результати позапланової безвиїзної перевірки).

До Акта про результати позапланової безвиїзної перевірки додаються матеріали перевірки. Акт про результати позапланової безвиїзної перевірки разом з матеріалами перевірки зберігається в Органі контролю.

Акт про результати позапланової безвиїзної перевірки та матеріали безвиїзної позапланової перевірки є внутрішніми документами Органу контролю та не підлягають передачі юридичним і фізичним особам, а також іншим органам, за винятком випадків, передбачених законодавством. Інформація, що міститься в цих документах, не підлягає розголошенню співробітниками Органу контролю, яким вона стала відома. Ознайомлюватись з Актом про результати позапланової безвиїзної перевірки мають право керівник (уповноважені особи) емітента.

Про результати позапланової безвиїзної перевірки (про факти виявлення правопорушень і їх перелік або відсутність правопорушень) емітент повідомляється письмово рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом п’яти робочих днів після підписання Акта про результати позапланової безвиїзної перевірки.

Вжиття заходів за результатами виявлених під час проведення перевірки порушень здійснюється в установленому законодавством порядку.

Додаток 1 до Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів

примірник N ___

ДОРУЧЕННЯ N ___ – ____
на проведення (планової/позапланової)
перевірки

_________________________________________________________________
(повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Я, уповноважена особа Органу контролю ___________________________

________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

на підставі  статті  9  Закону  України “Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні”

ДОРУЧАЮ:

________________________________ – керівнику робочої групи;
(посада, прізвище, ім’я та
по батькові)

________________________________ – члену робочої групи
(посада, прізвище, ім’я та
по батькові)

провести перевірку   дотримання  вимог  законодавства  про  цінні
папери та/або про акціонерні товариства.

На підставі цього доручення зазначені уповноважені  особи  Органу
контролю мають право:

безперешкодно входити   до   приміщень   емітента   за  службовим
посвідченням та мати доступ до документів  та  інших  матеріалів,
необхідних для проведення перевірки;

вимагати документи  (належним  чином засвідчені копії),  виписки,
витяги з документів,  які необхідні робочій групі при  проведенні
перевірки,  та  іншу  інформацію  у  зв’язку  з реалізацією своїх
повноважень щодо проведення перевірки;

вимагати у  посадових  осіб  емітента  (осіб,  які  виконують  їх
обов’язки) надання письмових пояснень;

вилучати на   строк   до   трьох   робочих  днів  документи,  які
підтверджують  факти  порушень  вимог  законодавства  про   цінні
папери;

у разі  виявлення  порушень  вимог законодавства про цінні папери
та/або  про  акціонерні  товариства  виносити  розпорядження  про
усунення   порушень  законодавства  про  цінні  папери;  складати
протокол  про  адміністративне  правопорушення  на  ринку  цінних
паперів

_________________________________________________________________
(інші повноваження відповідно до чинного законодавства)

Повноваження за  цим  дорученням  не  можуть  бути передані іншим
особам.

Доручення на проведення перевірки дійсне до “__” _____ 20__ року.

Термін дії доручення продовжено до “___” _____________ 20__ року.

Уповноважена особа Органу контролю ________ ____ ________________
(підпис) М.П. (прізвище, ім’я
та по батькові)

Примірник доручення на проведення перевірки отримав:

________________ ___________ ____________ “___” ______ 20___ року
(прізвище, ім’я   (посада)     (підпис)
та по батькові)

Додаток 2
до Порядку проведення
перевірок діяльності
емітентів цінних паперів

ЖУРНАЛ
обліку доручень на проведення перевірок

————————————————————————————–

|  Номер |Найменуван-| Підстава |  Строк   | Склад |Виявлені |  Заходи за |Матеріали |

|доручен-|ня емітента|проведення|проведення|робочої|порушення|результатами|перевірки |

|  ня та |  та його  |перевірки |перевірки | групи |         |  перевірки |направлено|

|  дата  | реквізити |          |          |       |         |            |          |

| видачі |           |          |          |       |         |            |          |

|——–+———–+———-+———-+——-+———+————+———-|

|    1   |     2     |    3     |    4     |   5   |    6    |      7     |    8     |

|——–+———–+———-+———-+——-+———+————+———-|

|        |           |          |          |       |         |            |          |

————————————————————————————–

Додаток 3
до Порядку проведення
перевірок діяльності
емітентів цінних паперів

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАПИТ
про надання документів, необхідних
для проведення планової/позапланової перевірки

“___” __________ 20___ року           Керівнику _________________
Місцезнаходження __________

___________________________

Я, _____________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)

керівник робочої групи з перевірки дотримання вимог законодавства
про цінні папери та/або про акціонерні товариства

_________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на підставі   доручення   на   проведення   планової/позапланової
перевірки,  виданого _______________________ уповноваженою особою
(дата, номер)

Органу контролю _________________________________________________

________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

вимагаю на  підставі  статті  9  Закону  України  “Про   державне
регулювання ринку   цінних   паперів   в  Україні”  у  термін  до

______ год.  “___” ____________ 20__ року  надати  для  перевірки
дотримання  вимог  законодавства  про  цінні  папери  та/або  про
акціонерні    товариства    та    для    приєднання    до    Акта
планової/позапланової  перевірки  дотримання  вимог законодавства
про  цінні  папери  належним   чином   засвідчені   копії   таких
документів:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Керівник робочої групи ____________  _________  _________________
(підпис)       М.П.        (прізвище,
ініціали)

Додаток 4
до Порядку проведення
перевірок діяльності
емітентів цінних паперів

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

АКТ
про відмову емітента в проведенні перевірки

_________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

м. ____________                      “___” ___________ 20___ року

На підставі   доручення   на   проведення   планової/позапланової
перевірки, виданого

_________________________________________________________ N _____
(посада, прізвище, ім’я та по батькові,
ким видано доручення)

від “___” ______________ 20__ року, робочою групою у складі:

1. Керівник групи – ____________________________________________;
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

2. Член групи – _________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

при виході  на перевірку емітента (зазначається місцезнаходження)
встановлено:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(короткий виклад обставин відмови)

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи      _________________   _____________________;
(підпис)       (прізвище, ім’я та по
батькові)

2. Член групи          _________________   _____________________.
(підпис)       (прізвище, ім’я та по
батькові)

Додаток 5
до Порядку проведення
перевірок діяльності
емітентів цінних паперів

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

АКТ
про відсутність емітента
за місцезнаходженням

_________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

м. ____________                      “___” ___________ 20___ року

На підставі   доручення   на   проведення   планової/позапланової
перевірки, виданого

________________________________________________________ N ______
(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, ким видано
доручення)

від “___” ___________ 20___ року, робочою групою у складі:

1. Керівник групи – ____________________________________________;
(посада, прізвище, ініціали)

2. Член групи – _________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

при виході за місцезнаходженням емітента встановлено:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(зазначаються інформація про будівлю (житлова, нежитлова тощо),
дата та час прибуття (година, хвилина), наявність/відсутність
таблички із найменуванням емітента, інформація, отримана
від власника будинку, інші встановлені відомості)

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи – ______________   ___________________________;
(підпис)           (прізвище, ім’я та
по батькові)

2. Член групи -   ________________   ___________________________.
(підпис)           (прізвище, ім’я та
по батькові)

Додаток 6
до Порядку проведення
перевірок діяльності
емітентів цінних паперів

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

АКТ
огляду електронного документа

_________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

_____________________________________ – “___” _________ 20__ року
(поштовий індекс, місто, район,

область, вулиця, номер будинку)

На підставі   доручення   на   проведення   планової/позапланової
перевірки, виданого ______________________________________ N ____
(посада, прізвище, ім’я та
по батькові, ким видано)

від “___” ____________ 20__ року, робочою групою у складі:

1. Керівник групи – ____________________________________________;
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

2. Член групи – _________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

під час проведення перевірки емітента було  оглянуто  електронний
документ, виведений на екран монітора.

Під час огляду електронного документа встановлено таке:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи – _______________    _________________________;
(підпис)           (прізвище, ім’я та
по батькові)

2. Член групи – _________________    ___________________________.
(підпис)             (прізвище, ім’я та
по батькові)

Підпис посадової особи __________________________________________
(найменування емітента, посада)

___________________________  ____________ “___” ______ 20___ року
(прізвище, ім’я та         (підпис)
по батькові)

Додаток 7
до Порядку проведення
перевірок діяльності
емітентів цінних паперів

примірник N __

АКТ
планової/позапланової перевірки
дотримання вимог законодавства про цінні папери
та/або про акціонерні товариства

_________________________________________________________________
(повне найменування емітента)

м. __________________                “___” ____________ 20__ року

Вступна частина

Початок-закінчення перевірки:  з  “___”  ______________ 20__ року
до “___” ______________ 20__ року

Місцезнаходження, за яким проводилась перевірка:

_________________________________________________________________
(поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

Код за ЄДРПОУ: __________________________________________________

Банківські реквізити: ___________________________________________

Засоби зв’язку: _________________________________________________
(код міста, телефон, факс)

Перевірка проводилась робочою групою у складі:

1. Керівник групи – ____________________________________________;
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

2. Член групи -  _______________________________________________.
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Перевірка проводилась  в  присутності  посадових  осіб   емітента
(уповноважених осіб):

_______________________________________________;
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

_______________________________________________.
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Підстава для проведення перевірки: ______________________________

Перелік питань, які перевірялись:

——————————————————————

| 1 |                                                            |

|—+————————————————————|

| 2 |                                                            |

——————————————————————

Період діяльності емітента,
за який проведено перевірку:  з  “___” _____________  20___  року
до “___” ___________ 20___ року
Дані про державну реєстрацію емітента: __________________________
(дата, номер видачі
свідоцтва, ким видано)

Розмір статутного капіталу емітента: ____________________________

Сплата статутного капіталу емітента: ____________________________

Відомості про відокремлені підрозділи емітента: _________________

_________________________________________________________________

Відомості про здійснені випуски емітентом цінних  паперів  та  їх
реєстрацію: _____________________________________________________
(дата, номер реєстрації, обсяг випуску, ким
зареєстровано, номінальна вартість цінного папера)

Відомості про установчі документи (із змінами) та їх реєстрацію:

_________________________________________________________________
(дата, номер реєстрації, ким зареєстровано)

Описова частина

Перелік документів, які були надані емітентом
для проведення перевірки:

——————————————————————

|  N |Назва документа |    Форма документа   |Реквізити документа|

|з/п |                |  (оригінал, копія,   |                   |

|    |                |      нотаріально     |                   |

|    |                |засвідчена копія тощо)|                   |

|—-+—————-+———————-+——————-|

|  1 |        2       |          3           |         4         |

|—-+—————-+———————-+——————-|

|    |                |                      |                   |

——————————————————————

Відповідь на питання 1. _________________________________________

Відповідь на питання 2. _________________________________________

Резолютивна частина

Виявлені порушення  вимог  законодавства  про цінні папери та/або
про акціонерні товариства:

——————————————————————

| N |Виявлені порушення|  Підпункт, пункт, | Нормативно-правовий |

|з/п|                  |  стаття, розділ,  |   акт, норми якого  |

|   |                  |    глава тощо     |       порушено      |

|—+——————+——————-+———————|

| 1 |         2        |         3         |          4          |

|—+——————+——————-+———————|

|   |                  |                   |                     |

——————————————————————

Перелік документів, які додаються до Акта перевірки:

——————————————————————

| N |  Назва документа  |Реквізити документа |Кількість сторінок |

|з/п|                   |                    |                   |

|—+——————-+——————–+——————-|

| 1 |         2         |          3         |         4         |

|—+——————-+——————–+——————-|

|   |                   |                    |                   |

——————————————————————

Акт перевірки складено у двох примірниках:

Перший примірник знаходиться у __________________________________

Другий примірник знаходиться у __________________________________

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи -

_______________________   ______________  “___” ______ 20___ року
(прізвище, ім’я та         (підпис)
по батькові)

2. Член групи -

_______________________   ______________  “___” ______ 20___ року
(прізвище, ім’я та         (підпис)
по батькові)

Примірник Акта перевірки отримав:

_____________________  _____________  “___” ______ 20___ року
(прізвище, ім’я та     (підпис)
по батькові)

Додаток 8
до Порядку проведення
перевірок діяльності
емітентів цінних паперів

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ПРОТОКОЛ
вилучення документів

м. __________________                “___” ____________ 20__ року

Я, керівник робочої групи ______________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

під час перевірки _______________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на підставі   доручення   на   проведення   планової/позапланової
перевірки, виданого

____________________________ N ____ від “___” _______ 20___ року,
(посада, прізвище, ім’я
та по батькові, ким видано
доручення)

провів вилучення таких документів: ______________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(перелік вилучених документів)

Документи підлягають поверненню “____”___________ 20___ року

Керівник групи – _______________________    ______________
(прізвище, ім’я та         (підпис)
по батькові)

Копію протоколу отримав

_________________________    __________   “___” ______ 20___ року
(прізвище, ім’я та         (підпис)
по батькові)

Вилучені документи отримав

_________________________    __________   “___” ______ 20___ року
(прізвище, ім’я та         (підпис)
по батькові)

Додаток 9
до Порядку проведення
перевірок діяльності
емітентів цінних паперів

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

АКТ
про відмову емітента у прийнятті
вилучених документів

_________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

_________________________________    “___” ____________ 20__ року
(поштовий індекс, місто, район,
область, вулиця, номер будинку)

На підставі   доручення   на   проведення   планової/позапланової
перевірки, виданого

________________________________________________________ N ______
(посада, прізвище, ім’я та по батькові, ким видано)

від “___” ___________ 20__ року, робочій групі у складі:

1. Керівник групи – ____________________________________________;
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

2. Член групи – _________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

під час  проведення  перевірки  емітента керівником робочої групи
згідно з протоколом _______________________________ було вилучено
(дата складання протоколу)

відповідні документи.

Під час повернення вилучених документів встановлено таке:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
(короткий виклад причин відмови емітента від прийняття
вилучених документів, пояснення керівника емітента або особи,
яка виконує його обов’язки, стосовно підстав відмови від
прийняття вилучених документів)

Додаток: ________________________________________________________
(перелік документів із зазначенням реквізитів
та кількості сторінок словами кожного документа)

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи -

_______________________   ______________  “___” ______ 20___ року
(прізвище, ім’я та         (підпис)
по батькові)

2. Член групи -

_______________________   ______________  “___” ______ 20___ року
(прізвище, ім’я та         (підпис)
по батькові)

Додаток 10
до Порядку проведення
перевірок діяльності
емітентів цінних паперів

ДОРУЧЕННЯ N ___ – ___
на проведення позапланової безвиїзної перевірки

_________________________________________________________________
(повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Я, уповноважена особа Органу контролю ___________________________

________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

на підставі  статті  9  Закону  України “Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні”

( Джepeло тексту – zakon1.rada.gov.ua )

ДОРУЧАЮ:

________________________________ – керівнику робочої групи;
(посада, прізвище, ім’я та
по батькові)

________________________________ – члену робочої групи
(посада, прізвище, ім’я та
по батькові)

провести позапланову   безвиїзну   перевірку   дотримання   вимог
законодавства про цінні папери та/або про акціонерні товариства.

У разі  виявлення  порушень  вимог законодавства про цінні папери
та/або  про  акціонерні  товариства  виносити  розпорядження  про
усунення   порушень  законодавства  про  цінні  папери;  складати
протокол  про  адміністративне  правопорушення  на  ринку  цінних
паперів

_________________________________________________________________
(інші повноваження відповідно до чинного законодавства)

Повноваження за  цим  дорученням  не  можуть  бути передані іншим
особам.

Доручення на проведення перевірки дійсне до “__” _____ 20__ року.

Термін дії доручення продовжено до “___” _______ 20__ року.

Уповноважена особа Органу контролю __________  __________________
(підпис)        (прізвище,
ініціали)

Додаток 11
до Порядку проведення
перевірок діяльності
емітентів цінних паперів

Керівнику __________________
(найменування
емітента)

Місцезнаходження

____________________________

ЗАПИТ

У зв’язку з призначенням безвиїзної позапланової перевірки на підставі

_________________________________________________________________
(зазначається підстава відповідно до пункту 2 розділу II
Порядку проведення перевірок діяльності емітентів
цінних паперів)

вимагаю у  термін  до _______ год.  “___” _____________ 20__ року
надати для перевірки дотримання  вимог  законодавства  про  цінні
папери  та/або  про  акціонерні  товариства  такі  належним чином
завірені копії документів:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Уповноважена особа Органу контролю

___________________  __________  ________  ______________________
(посада)          (підпис)     М.П.     (прізвище, ініціали)

Додаток 12
до Порядку проведення
перевірок діяльності
емітентів цінних паперів

АКТ
про результати позапланової безвиїзної
перевірки дотримання вимог законодавства
про цінні папери та/або про акціонерні товариства

_________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

м. __________________                “___” ____________ 20__ року

За результатами безвиїзної позапланової перевірки на підставі

________________________________________________________________,
(зазначається підстава відповідно до пункту 2 розділу II
Порядку проведення перевірок діяльності емітентів
цінних паперів)

встановлено: ____________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Перелік документів, які додаються до Акта:

——————————————————————

|  N  | Назва документа |Реквізити документа |Кількість сторінок |

| з/п |                 |                    |                   |

|—–+—————–+——————–+——————-|

|     |                 |                    |                   |

|—–+—————–+——————–+——————-|

|     |                 |                    |                   |

——————————————————————

Перевірку провів:

_________________________  _____________  “___” ______ 20___ року
(прізвище, ім’я та        (підпис)
по батькові)

_________________________  _____________   “___” _____ 20___ року
(прізвище, ім’я та         (підпис)
по батькові)

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Related posts:

 1. Затверджено перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності
 2. Затверджено Порядок встановлення роздрібних цін на природний газ для населення

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

*

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>