Кабінет Міністрів України Розпорядженням «Про затвердження плану першочергових заходів з розвитку виробництва картоплі та овочів» від 18 травня 2011 р. № 475-р Затвердив план першочергових заходів з розвитку виробництва картоплі та овочів, що додається.

ПЛАН
першочергових заходів з розвитку виробництва картоплі та овочів

——————————————————————

|     Найменування          |     Відповідальні      |   Строк   |

|        заходу             |     за виконання       | виконання |

|—————————+————————+———–|

|1. Розроблення регіональних|Рада міністрів          | до кінця  |

|програм розвитку           |Автономної Республіки   | 2011 року |

|овочівництва та переробної |Крим, обласні,          |           |

|галузі на період до 2020   |Севастопольська міська  |           |

|року, передбачивши в них   |держадміністрації,      |           |

|питання щодо необхідності, |Мінагрополітики,        |           |

|зокрема, збільшення площі  |Національна академія    |           |

|під овочеві культури та    |аграрних наук           |           |

|валового збору овочів у    |                        |           |

|відкритому і закритому     |                        |           |

|ґрунті, підвищення         |                        |           |

|врожайності, поглибленої   |                        |           |

|переробки овочевої         |                        |           |

|продукції                  |                        |           |

|—————————+————————+———–|

|2. Забезпечення нарощування|Івано-Франківська,      | постійно  |

|обсягів виробництва овочів |Донецька, Київська,     |           |

|у перерахунку на одну особу|Луганська, Запорізька,  |           |

|в обсязі не меншому, ніж   |Львівська, Сумська,     |           |

|науково обґрунтована норма |Житомирська,            |           |

|споживання                 |Хмельницька,            |           |

|                           |Дніпропетровська,       |           |

|                           |Одеська, Миколаївська   |           |

|                           |облдержадміністрації    |           |

|—————————+————————+———–|

|3. Розроблення планів      |Рада міністрів          |   -”-     |

|соціально-економічного     |Автономної Республіки   |           |

|розвитку з урахуванням     |Крим, обласні, Київська,|           |

|стану розбудови мережі     |Севастопольська міські  |           |

|регіональних оптових ринків|держадміністрації,      |           |

|відповідно до              |Мінагрополітики,        |           |

|законодавства, вжиття      |Міністерство            |           |

|заходів до спрощення       |економічного розвитку і |           |

|доступу виробникам овочів  |торгівлі                |           |

|на продовольчі ринки       |                        |           |

|—————————+————————+———–|

|4. Проведення аналізу      |Мінагрополітики, Рада   |    до     |

|інвестиційних проектів з   |міністрів Автономної    | 15 липня  |

|овочівництва та переробної |Республіки Крим,        | 2011 року |

|галузі і подання їх на     |обласні, Севастопольська|           |

|розгляд Держінвестицій     |міська держадміністрації|           |

|—————————+————————+———–|

|5. Проведення              |Рада міністрів          |    до     |

|інвентаризації складських  |Автономної Республіки   | 1 липня   |

|приміщень, забезпечення    |Крим, обласні, Київська,| 2011 року |

|підготовки їх для          |Севастопольська міські  |           |

|зберігання і реалізації    |держадміністрації,      |           |

|картоплі та овочів         |Мінагрополітики,        |           |

|                           |Міністерство            |           |

|                           |економічного розвитку і |           |

|                           |торгівлі                |           |

|—————————+————————+———–|

|6. Сприяння:               |                        |           |

|—————————+————————+———–|

|впровадженню новітніх      |Мінагрополітики,        | постійно  |

|агротехнологій вирощування |Національна академія    |           |

|і зберігання картоплі та   |аграрних наук, Рада     |           |

|овочів на інноваційній     |міністрів Автономної    |           |

|основі з метою підвищення  |Республіки Крим,        |           |

|рентабельності їх          |обласні, Севастопольська|           |

|виробництва                |міська держадміністрації|           |

|—————————+————————+———–|

|утворенню кооперативів з   |Рада міністрів          |   -”-     |

|виробництва, заготівлі і   |Автономної Республіки   |           |

|зберігання овочів          |Крим, обласні,          |           |

|                           |Севастопольська міська  |           |

|                           |держадміністрації,      |           |

|                           |Мінагрополітики         |           |

|—————————+————————+———–|

|залученню                  |Мінагрополітики,        |   -”-     |

|сільськогосподарськими     |Мінфін                  |           |

|товаровиробниками кредитів,|                        |           |

|у тому числі на пільгових  |                        |           |

|умовах, для виробництва    |                        |           |

|овочів                     |                        |           |

|—————————+————————+———–|

|залученню інвестицій у     |Рада міністрів          |   -”-     |

|розвиток овочівництва,     |Автономної Республіки   |           |

|відновлення інфраструктури |Крим, обласні, Київська,|           |

|зберігання овочів та їх    |Севастопольська міські  |           |

|поглибленої переробки      |держадміністрації,      |           |

|                           |Мінагрополітики,        |           |

|                           |Національна академія    |           |

|                           |аграрних наук           |           |

|—————————+————————+———–|

|7. Удосконалення системи   |Національна академія    | до кінця  |

|формування і використання  |аграрних наук,          | 2011 року |

|сортових ресурсів картоплі |Мінагрополітики         |           |

|та овочевих культур,       |                        |           |

|забезпечення охорони прав  |                        |           |

|на сорти, у тому числі із  |                        |           |

|здійсненням ДНК-аналізу,   |                        |           |

|вжиття заходів до          |                        |           |

|збільшення кількості сортів|                        |           |

|і гібридів вітчизняної     |                        |           |

|селекції                   |                        |           |

|—————————+————————+———–|

|8. Забезпечення дотримання |Мінагрополітики,        | постійно  |

|науково обґрунтованої      |Національна академія    |           |

|структури посівів овочевих |аграрних наук, Рада     |           |

|культур у відкритому ґрунті|міністрів Автономної    |           |

|                           |Республіки Крим,        |           |

|                           |обласні, Севастопольська|           |

|                           |міська держадміністрації|           |

|—————————+————————+———–|

|9. Забезпечення розроблення|Агентство держмайна,    |   -”-     |

|та виробництва вітчизняної |Міністерство            |           |

|техніки і обладнання для   |економічного            |           |

|овочівництва та переробної |розвитку і торгівлі     |           |

|галузі, зокрема для        |                        |           |

|зберігання і поглибленої   |                        |           |

|переробки овочевої         |                        |           |

|продукції                  |                        |           |

|—————————+————————+———–|

|10. Удосконалення системи  |Мінагрополітики,        |   -”-     |

|підготовки фахівців для    |МОНмолодьспорт          |           |

|овочівництва та переробної |                        |           |

|галузі                     |                        |           |

|—————————+————————+———–|

|11. Забезпечення           |Держводагентство        |    до     |

|безперебійної подачі води  |                        | 1 жовтня  |

|для зрошення овочевих      |                        | 2011 року |

|культур відповідно до      |                        |           |

|укладених договорів з метою|                        |           |

|мінімізації можливих       |                        |           |

|негативних наслідків посухи|                        |           |

|—————————+————————+———–|

|12. Посилення контролю за  |Держветфітослужба       | постійно  |

|якістю картоплі та овочевої|                        |           |

|продукції, що ввозяться в  |                        |           |

|Україну і реалізується на  |                        |           |

|продовольчих ринках        |                        |           |

|—————————+————————+———–|

|13. Забезпечення здійснення|Рада міністрів          |   -”-     |

|контролю за формуванням цін|Автономної Республіки   |           |

|на продукцію овочівництва в|Крим, обласні, Київська,|           |

|ланцюгу від виробника до   |Севастопольська міські  |           |

|споживача                  |держадміністрації,      |           |

|                           |Мінагрополітики,        |           |

|                           |Міністерство            |           |

|                           |економічного розвитку і |           |

|                           |торгівлі                |           |

|—————————+————————+———–|

|14. Удосконалення системи  |Мінагрополітики,        |    до     |

|статистичної звітності в   |Держстат                |   кінця   |

|галузі овочівництва        |                        | 2011 року |

|—————————+————————+———–|

|15. Опрацювання питання    |НКРЕ,                   |    до     |

|щодо можливості здешевлення|Міненерговугілля,       | 1 червня  |

|цін на природний газ для   |НАК “Нафтогаз України”  | 2011 року |

|підприємств, які вирощують |                        |           |

|овочеві культури у         |                        |           |

|закритому ґрунті, зокрема  |                        |           |

|для тепличних комбінатів,  |                        |           |

|та електроенергії для      |                        |           |

|підприємств, які вирощують |                        |           |

|овочеві культури на        |                        |           |

|зрошуваних землях          |                        |           |

——————————————————————

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 травня 2011 р. N 475-р

ОРІЄНТОВНІ ОБСЯГИ
виробництва у 2011 році картоплі та овочів

тис. тонн

——————————————————————————–

|    Найменування     |Картопля|Капуста|  Буряк |Морква |Помідори|Цибуля| Інші |

|  адміністративно-   |        |       |столовий|столова|        |  на  |овочі |

|   територіальної    |        |       |        |       |        |ріпку |      |

|      одиниці        |        |       |        |       |        |      |      |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|Автономна Республіка |  405   |  80   |   37   |  40   |  106   |  44  |  123 |

|Крим                 |        |       |        |       |        |      |      |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|Область:             |        |       |        |       |        |      |      |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Вінницька        |  1600  |  55   |   35   |  36   |   38   |  48  |  108 |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Волинська        |  1000  |  75   |   49   |  81   |    6   |  20  |  29  |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Дніпропетровська |  455   |  94   |   44   |  34   |  145   |  62  |  221 |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Донецька         |  520   |  67   |   30   |  30   |   89   |  51  |  183 |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Житомирська      |  1220  |  48   |   29   |  29   |   19   |  22  |  78  |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Закарпатська     |  550   |  74   |   16   |  11   |   48   |  22  |  79  |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Запорізька       |  305   |  28   |   17   |  12   |   70   |  42  |  141 |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Івано-Франківська|  800   |  37   |   23   |  16   |    8   |  10  |  41  |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Київська         |  1500  |  85   |   58   |  57   |  104   |  42  |  134 |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Кіровоградська   |  450   |  27   |   19   |  16   |   36   |  33  |  104 |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Луганська        |  380   |  54   |   10   |  13   |   77   |  29  |  87  |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Львівська        |  1380  |  196  |   51   |  42   |   11   |  26  |  104 |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Миколаївська     |  200   |  27   |   23   |  19   |  160   |  40  |  101 |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Одеська          |  570   |  82   |   28   |  24   |  159   |  85  |  122 |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Полтавська       |  900   |  54   |   35   |  31   |   84   |  31  |  195 |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Рівненська       |  1120  |  73   |   36   |  35   |   13   |  20  |  48  |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Сумська          |  1050  |  27   |   10   |   9   |   34   |  14  |  86  |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Тернопільська    |  920   |  42   |   30   |  32   |   19   |  22  |  65  |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Харківська       |  550   |  104  |   40   |  28   |   97   |  45  |  176 |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Херсонська       |  270   |  95   |   28   |  37   |  419   |  146 |  155 |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Хмельницька      |  1150  |  44   |   42   |  42   |    9   |  21  |  62  |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Черкаська        |  830   |  34   |   28   |  28   |   62   |  40  |  113 |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Чернівецька      |  510   |  50   |   27   |  22   |   50   |  15  |  61  |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Чернігівська     |  1320  |  28   |   24   |  18   |   32   |  16  |  82  |

|———————+——–+——-+——–+——-+——–+——+——|

|    Усього           | 19955  | 1580  |  769   |  742  |  1895  |  946 | 2698 |

——————————————————————————–

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Related posts:

  1. Встановлено розмір разової грошової допомоги ветеранам війни у 2011 році

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

*

Вы можете использовать это HTMLтеги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>